Zupport ondersteunt sport Zupport, maatschappelijk ondernemendwelkom

organisatie

projectmanagement

HR-diensten

PORTFOLIO

contact

PORTFOLIO

Stichting Door en Voor

Organisatie en HR-diensten
Deze stichting richt zich op vergroting van de maatschappelijke kansen van (ex)cliënten uit GGZ en Verslavingszorg. Door toenemende belangstelling voor de activiteiten van de stichting neemt de druk op de vrijwilligersorganisatie sterk toe en groeit behoefte aan professionalisering van de werkorganisatie.
Vanuit Zupport wordt meegedacht over de koers en verdere inrichting van de organisatie en wordt het personeelwerk uitgevoerd (werving/selectie, aanstelling, arbeidsvoorwaarden, salarisadministratie).
>>>meer informatie

Stichting Wijksport /Sportpark Marienhoeve

Organisatie en HR-diensten
Bij weinig gemeenten tref je zo’n complete verzameling sportvoorzieningen binnen één sportpark aan als in Wijk bij Duurstede. Dit sportpark kent zelfs een stichtingsbestuur met vrijwillige bestuursleden, die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van het sportcomplex.
Na de laatste, grote uitbreiding van het sportpark vervulde Zupport het interim-sportparkmanagement en leverde belangrijke bijdragen aan de versterking van het bestuurlijk draagvlak en aan herinrichting van de personele organisatie.
>>>meer informatie

Sportpunt Houten

Organisatie en HR-diensten
Bij totstandkoming van dit lokale bureau voor sportstimulering en sportloket stond Zupport aan de wieg. Vanaf de oprichting tot eind 2018 droeg Zupport zorg voor de ondersteuning van personeelsbeleid en financieel beheer.
>>>meer informatie

Platform Sport Houten

Organisatie
Op verzoek van de wethouder Sportzaken is initiatief genomen tot oprichting van Platform Sport Houten. Dit gespreksplatform van de besturen van de houtense sportverenigingen kent jaarlijks een aantal plenaire meetings waarop de sportbestuurders actuele thema's bespreken. Hetzij onderling, dan wel met een vertegenwoordiging vanuit Gemeente Houten.
Zupport bereidde tot medio 2018 deze meetings inhoudelijke voor en verzorgde verslaglegging, correspondentie en zo nodig publiciteit.
Andere werkzaamheden waren: overleg met Gemeente Houten, ontwikkeling sportbeleid, vertegenwoordiging in provinciaal netwerk.
>>>meer informatie

Stichting Sociale Gezondheid Deurne

Organisatie
Dit samenwerkingsverband van lokale gezondheids- en welzijnsorganisaties in Deurne, gericht op ontkokering van de zorg en op een inclusieve samenleving, is mede op initiatief van Zupport opgericht. Vanuit Zupport wordt de stichting secretarieel ondersteund. Zupport verzorgt ook het projectmanagement van de projecten die de stichting initieert.
>>>meer informatie

Korte Lijnen tussen Gezondheid en Werk

Projectmanagement
Project van Stichting Sociale Gezondheid Deurne, waarin een "Arts voor Arbeid en Gezondheid" (bedrijfsarts) samenwerking ontwikkelde met professionals binnen gezondheidszorg en welzijnszorg om mensen beter toe te rusten voor oplossing van vragen over hun gezondheid in relatie tot hun werk of maatschappelijk functioneren (bijv. mantelzorgers, vrijwilligers).Voor de stuurgroep van dit project verzorgde Zupport het projectsecretariaat. Dit betrof het voorbereiden en verslagleggen van de stuurgroepvergaderingen en de interne en externe communicatie van het project: o.a. ontwerp en productie van flyers, uitgeven van persberichten, redactie van de nieuwsbrief en van de website van het project
>>>meer informatie

Participatiecafé Deurne

Projectmanagement
Het Participatiecafé is bedoeld voor zowel professionele instellingen als vrijwilligersorganisaties. Het is een initiatief van gemeente Deurne, dat sinds de derde bijeenkomst door de deelnemers zelf georganiseerd wordt. Elk jaar zijn er twee bijeenkomsten om het onderlinge netwerk rond het thema Participatie te versterken en inzichten te delen over actuele onderwerpen.
Stichting Sociale Gezondheid Deurne neemt ook deel aan de organisatie. Zupport draagt zorg voor voorbereiding van het programma, verspreiding van vooraankondiging/uitnodigingen, registreren van de aanmeldingen etc.
>>>meer informatie

Stichting De Ambachtshoeve (Maatcoaching)

Organisatie
Stichting, opgericht door ervaringsdeskundigen, die in zelfhulpgroepen begeleiding biedt aan mensen die, om wat voor reden dan ook, niet of nog niet de juiste weg hebben weten te vinden binnen de reguliere hulpverlening.
Na statutaire oprichting ondersteunde Zupport de stichting door het initieel vervullen van de functies van resp. secretaris/penningmeester en later voorzitter van het stichtingsbestuur.
Voorts zijn in het kader van AWBZ/WMO subsidie-aanvragen voorbereid en is een eenvoudige website ontwikkeld en gelanceerd.
>>>meer informatie

Sportcafés Houten

Projectmanagement
Gemeente Houten wil met organisaties uit het maatschappelijk veld (politiek, ambtenaren en deskundigen) van gedachten wisselen over de concretisering en de uitvoering van de thema’s in het sportbeleid. Door de sport- en beweegcafés wordt de discrepantie tussen beleid en praktijk geminimaliseerd en wordt voldoende draagvlak gecreëerd om mede uitvoering te geven aan de sportprogramma’s uit de sportnota.
Zupport verzorgde deze sport- en beweegcafés samen met Sportpunt Houten.

Publieke Debatten Islam en Integratie

Projectmanagement
Voor 9 gemeentelijke debatavonden bestond de ondersteuning uit projectcoördinatie, inhoudelijke voorbereiding van debatonderwerpen en begeleiding van gastsprekers.
Tevens is de verslaglegging van de bijeenkomsten verzorgd en is het eindrapport over de publieke debatten geredigeerd.

Zie ook:
Islamdebat Rotterdam. Dialoog tussen doven
Islamdebat geen overbodige luxe

Zupport copyright 2019